Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag blijft een zorgvuldige administratie eisen!

Kinderopvangtoeslag is een regeling die het financieel mogelijk maakt dat u als ouder met kinderen uit werken gaat en de kinderen in de dagopvang, buitenschoolse opvang (BSO) of bij een gastouder onderbrengt. De regeling is zowel voor eenoudergezinnen als voor gezinnen met twee werkende ouders van toepassing.

De voorwaarden aan het begin zijn wel duidelijk, maar het zijn er minstens tien! U moet werken, een traject naar werk volgen of een opleiding of een inburgeringscursus. U hebt beiden de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstatus. U ontvangt kinderbijslag of betaalt voor het kind meer dan 30% van de onderhoudskosten. Het kind staat ingeschreven op uw adres en zit nog niet in het voorgezet onderwijs.

Bij deze voorwaarden is het overigens al opletten geblazen met name voor immigranten of mensen die een huwelijkspartner uit een land buiten Europa kiezen.  Als u gehuwd bent met een partner die nog buiten de EU en ook niet in Zwitserland woont, is die persoon wel uw toeslagpartner en zult u vanwege die woonplaats buiten de EU of Zwitserland in Nederland geen kinderopvangtoeslag ontvangen! Het maakt daarbij niet uit of de partner wel of niet in Nederland mag wonen! Hoewel u materieel een alleenstaande ouder bent omdat u al in Nederland woont met de kinderen maar de partner nog niet, ontvangt u geen kinderopvangtoeslag als u uit werken wit gaan.

Zorgvuldig bijhouden administratie

De voorwaarden die te maken hebben met de opvang zelf zijn op zich ook duidelijk, maar eisen een zorgvuldig bijhouden van de administratie omdat u anders in de problemen kunt komen. De Belastingdienst verleent namelijk enerzijds heel makkelijk kinderopvangtoeslag vanaf het moment dat u een kind naar de opvang wilt brengen. Tijdig aanvragen (binnen drie maanden na aanvang van de opvang)  met uw DIGID of met de app “ jouw toeslag”  maakt duidelijk dat de drempel wat dat betreft laag is.

Het venijn zit echter in de staart. Anderzijds zal de Belastingdienst na afloop van het kalenderjaar kunnen controleren of u wel aan alle voorwaarden voldeed om kinderopvangtoeslag te ontvangen. Dat kan tot 5 jaar na het jaar waarin de opvang plaatsvond! En als daaraan iets mankeert, loopt u grote kans de toeslag helemaal te moeten terugbetalen, ook als u maar een klein deel van de eigen bijdrage niet hebt betaald. Extra zuur natuurlijk als die toeslag helemaal is betaald aan de BSO of de gastouder!

Advies

Mijn advies is om vanaf de eerste dag direct een ordner te gebruiken om daarin alle papieren op te bergen die te maken hebben met de kinderopvangtoeslag. Eerst moet u vaststellen dat de kinderopvang is geregistreerd; kijk dus in het Landelijk Register Kinderopvang. Ook gastouders staan daarin, net als het gastouderbureau. Leg vast dat men in het Landelijk Register staat. Bureaus kunnen failliet gaan of om andere redenen verdwijnen.

U ontvangt een contract voor elk kind dat naar de opvang gaat.; bewaar het in de ordner. Alle kinderen moeten ook naar dezelfde opvang gaan (dus dezelfde gastouder of dezelfde BSO).

Betaling van de opvangkosten kan op twee manieren namelijk aan uzelf of buiten u om rechtstreeks naar de kinderopvang of het gastouderbureau. Wees zorgvuldig met uw keuze. Als u Belastingdienst /toeslagen toestemming geeft voor rechtstreekse betaling aan de opvang, controleer dan ook dat dit gebeurt. Op “ mijn toeslagen” is het allemaal te volgen. Maak regelmatig uitdraaien van wat u ziet op die site en bewaar die.

Verandering in uw situatie?

Verandert er iets in de situatie waardoor er niet meer aan kinderopvang A maar voortaan aan gastouderbureau B moet worden betaald, geef dat dan zelf schriftelijk door aan de Belastingdienst. Bewaar het bewijs dat u het hebt doorgegeven; vertrouw niet op de service van de kinderopvang die zegt het wel even voor u te melden. Als het bureau het niet of te laat doorgeeft en daardoor te lang geld ontvangt, bent u als ouder verantwoordelijk en zal het bedrag desnoods van u worden teruggevorderd door de Belastingdienst!

Betalingen per bank

U zult u elke maand of elk kwartaal een factuur ontvangen die u moet betalen. Bij gastouderopvang betaalt u ( of de Belastingdienst als u dat hebt geregeld) altijd aan het Gastouderbureau, niet aan de gastouder. Doe die betalingen per bank zodat u een bewijs hebt. Of – als u perse contant wilt betalen wat ik ernstig afraad – zorg dan dat u op dezelfde dag het bedrag opneemt bij de geldautomaat en betaalt aan het bureau. Maak een uitdraai van de bank waarop de opnames te zien zijn en bewaar die samen met de kwitanties die u dan van het gastouderbureau ontvangt. Zorg dat op de kwitantie de datum staat waarop u betaalt. Als u dit niet goed vastlegt, hebt u namelijk bij de rechter geen schijn van kans als er een discussie komt met de Belastingdienst en u de betalingen moet bewijzen.

Eigen bijdrage

Bedenk dat de Belastingdienst niet alle kosten van de kinderopvang betaalt. U moet zelf een eigen bijdrage betalen. Doe ook dat bij voorkeur per bank en regelmatig. Maak uitdraaien van de bankbetalingen en bewaar die.

Na afloop van het jaar ontvangt u de jaaropgave van de BSO of het gastouderbureau. Controleer die direct en laat aanpassen als er iets niet klopt. Bewaar ook die stukken zorgvuldig en minstens 5 jaar.

Voorkom problemen

De kinderopvangtoeslag is een mooie regeling, maar bedenk dat het om veel geld gaat ieder jaar; de kosten kunnen makkelijk tot € 24.000 per jaar oplopen. Als u dan na enkele jaren zou moeten terugbetalen, geeft dat ernstige problemen. Voorkom dat en zorg om te beginnen voor een deugdelijke administratie.

Hebt u vragen of concrete problemen op dit gebied, maak dan een afspraak met ons kantoor via delfgaauw@deadelft.nl of bel 015-7370260.